Design

Normalt tänker man kanske inte på det sista steget, d v s ytbehandlingen, när man påbörjar en produktdesign. Det kan dock vara en god idé att ta den i beräkning eftersom ytbehandlingen har stor inverkan på produktens livslängd och pris. Om ytbehandlingen ska uppfylla kraven enligt ytbehandlingsstandarder måste bl.a skarpa kanter brytas. Håligheter och inkapslingar ställer också speciella krav.

Dimensioner

Produkter som ska varmförzinkas kan inte vara större än att de ryms i våra varmförzinkningsbad. För en riktigt kostnadseffektiv ytbehandling av större serier är det en fördel om produkterna/komponenterna är anpassade efter badets storlek.

Tillvägagångssätt

Varmförzinkning innebär doppning i flera förbehandlingsbad samt i ett bad av smält zink vid temperaturen 460°C. Detta medför att ihåliga konstruktioner, t ex rör och behållare eller svetsade förstärkningar, måste förses med hål för dränering och utluftning. Håltagning är också en förutsättning för att hålrum skall få likvärdigt korrosionsskydd på insidorna. Om hål saknas eller är underdimensionerade innebär detta att konstruktionen kan sprängas sönder i zinkbadet, då inträngande betsyra i kombination med utvidgad luft höjer trycket över hållfasthetsgränsen för materialet. Vid sprängning är också risken stor för allvarliga personskador av kringflygande smält zink.

Om konstruktionen består av stål i olika dimensioner kan varmförzinkning vara uteslutet. Den heta zinken värmer upp stålet och när det svalnar reagerar de olika dimensionerna olika snabbt, vilket innebär att hela konstruktionen kan deformeras.

Kontakta oss – gärna i ett tidigt skede – för goda råd och hjälp på vägen!